ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2011

Mahashivratri Bharatanatyam Dance

JAYITA GHOSH , Bharatanatyam Dance.

D. S.Aiyyalu- Artist's artist

The Hindu : FEATURES / FRIDAY REVIEW : Artist's artist

S.R.Mahadev Sarma and S.R.Rajasree

Kapila Venu-Koodiyattam Artist- New meets old

The Hindu : FEATURES / FRIDAY REVIEW : New meets old-Kapila Venu

ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 5, 2011

Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011

neenyako ninna hangyako-Purandara Dasa

Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011

Indu yenage sri govinda-Sri Raghavendra Swami

Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011

Indu Yenage Sri Govinda

Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011


Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011

Indu Yenage Sri Govinda

Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011


Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011


Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011

Bhagyada Lakshmi Baaaramma- Purandara Dasa

Nrutya Niketan Kodavoor- Bharatanataya at Raj Bhavan Bengaluru-19-6-2011

Bhagyada Lakshmi Baaramma

Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya, Raj Bhavan, Bengaluru- 19-6-2011

Bhagyada Lakshmi Baaramma