ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2016

Nritya Niketana , Kodavoor { R } - ಮಾಯಾ ಕೃಷ್ಣ - PARYAYA PARVA -16 - 9

Nritya Niketana , Kodavoor { R } - ಯೆಂಡ ಎಂಡ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗೊಳ್ - PARYAYA PARVA -16 - 8

Nritya Niketana Kodavoor { R } - ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಾ PARYAYA PARVA -16 - 7

Nritya Niketana, Kodavoor { R } - ನನ್ನವ್ವ ಗೌರವ್ವ - Pejavara Paryaya -2016 PARYAYA PARVA -16 - 6

Nritya Niketana { R } Kodavoor- ಹರ ಶಂಭೋ , -Pejavara Paryaya 2016

Nrityaniketana , Kodavoor [ R } - PARYAYA PARVA -16 -4

Nritya Niketana Kodavoor { R } - ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ PARYAYA PARVA -16 -3

Nritya Niketana Kodavoor { R } -ಇವನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಪೋಗೆಲೊ ಜೋಗಿ PARYAYA PARVA -16 - 2