ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2011

Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya telecast from Bangalore DD on 26-10-2011 at 10.30 am and 9.30 pm

Nritya Niketana Kodavoor , Udupi  -Bharatanatyam telecast from Bengaluru Doordarshan on  26-10-2011 at  10.30am and 9.30 pm Pls watch and send your comments
                    Vidwan Sudhir Kodavoor
                    mobile-9448263630
                    email-nrityakodavoor@gmail.com

Manasi Kodavoor- Dipanrutyam photo in Prajavani frontpage today-25-10-2011

Prajavani- Wish you happy Dipavali

R. A.Ramamani : An enduring gem

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2011

In Conversation with Swapnasundari

A tribute to the Vilasini Natyam tradition

ICS Gandhi Jayanthi Celebration 2011

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ-- ಸುಧೀರ್ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು

²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ - £Á£ÀÄ PÀAqÀAvÉ
-     ¸ÀÄ¢üÃgï gÁªï PÉÆqÀªÀÇgÀÄ

PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀxÀPÀ̽ £ÀÈvÀå ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀÄzÀ°è ªÀ®èvÉÆÃ¼ï ªÉÄ£À£ï 0iÀiÁªÀ jÃw PÀxÀPÀ̽0iÀÄ ¦vÁªÀĺÀ£É¤¹PÉÆAqÀgÉÆà CAvÉ0iÉÄà 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è ¦vÁªÀĺÀgɤ¹PÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 0iÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉƸÀ D0iÀiÁªÀÄ PÉÆlÖ, ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀÄzÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ jÃw0iÀÄ°è PÀ¯Á«zÀjUÉ PÀnÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀĪÀ jÃw0iÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉUÉ PÉÆAqÀ0iÀÄå®Ä ºÀUÀÄgÀªÁUÀĪÀ jÃw0iÀÄ°è §zÀ°¹ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ªÁaPÁ©ü£À0iÀÄ CxÀðªÁUÀzÀ PÀqÉUÀ¼À®Æè C©ü£À0iÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà Erà PÀxÉ0iÀÄ£ÀÄß CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ 0iÀÄPÀëUÁ£À £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA0iÉÆÃf¹zÀ, 0iÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀAVÃvÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ ±Á¹ÛçÃ0iÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à »AzÀƸÁܤ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß ªÉÄwÛ ¨sÁUÀªÀwPÉUÉ ºÉƸÀ gÀÆ¥À ¤ÃrzÀ, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ 0iÀÄPÀëUÁ£À »ªÉÄäüÀzÀ ªÀÄzÀÝ¼É ZÉAqÉ0iÉÆA¢UÉ ¦nîÄ, ¸ÁåPÉÆìÃ¥sÉÇãï£ÀAvÀºÀ ªÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹, 0iÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® PÀgÁªÀ½ wÃgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƼÀîzÉà zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À°è 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæPÉÌ÷ MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆlÖAvÀºÀ PÀqÀ®vÀr0iÀÄ ¨sÁUÀðªÀ qÁ|| ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ 109£Éà ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ EA¢£À F ±ÀĨsÀ ¢£À PÁgÀAvÀjUÉ ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀA¢¸ÀÄvÁÛ, £Á£ÉƧ⠫±ÉõÀ ¨sÁµÀtUÁgÀ£À®è¢zÀÝgÀÆ, PÁgÀAvÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ ¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ CªÀgÀ §UÉÎ MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¥Àæ0iÀÄvÀߥÀqÀÄvÉÛãÉ.
qÁ|| ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯É0iÀÄ §UÉÎ §gÉzÀµÀÄÖ E£ÁߪÀ gÀAUÀ ZÀlĪÀnPÉ0iÀÄ §UÉÎ0iÀÄÆ §gÉzÀ¢Ý®è.  ªÀÄƪÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ¯Éà 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯É0iÀÄ §UÉÎ D¸ÀQÛ vÁ½ ¥Àæ0iÉÆÃUÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀÄÝ FUÀ EwºÁ¸À.  1997gÀ°è CªÀgÀÄ UÀw¸ÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ F ¢¸É0iÀÄ°è CªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À°è CªÀjUÉ, CªÀgÉÆA¢UÉ EzÀÝ PÀ¯Á«zÀjUÉ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ, ¨sÁgÀvÀ zÉñÀPÉÌ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ JAzÀgÉ ¸ÀļÁîUÀ¯ÁgÀzÀÄ.  EAxÀ PÁgÀAvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À MqÀ£Ál ¹QÌzÀÄÝ ¤dªÁV0iÀÄÆ £À£Àß ¥ÀǪÀðd£ÀäzÀ ¸ÀÄPÀÈvÀzÀ ¥sÀ® JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ.  PÁgÀAvÀgÀÄ ¤zÉðò¸ÀÄwÛzÀÝ 0iÀÄPÀëgÀAUÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÀ¯Á«zÀ£ÁV §AzÀzÀÄÝ wÃgÁ DPÀ¹äPÀ. 
£Á£ÉƧâ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ ¨sÁUÀªÀvÀ£ÁV , ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ²µÀåvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÉãÉAzÀÄ 0iÀiÁªÉÇvÀÆÛ H»¹gÀ°®è.  0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀoÀågÀÆ¥ÀUÀ½UÉ ºÉƸÀ ¨sÁµÀå §gÉzÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ²PÀët ¥ÀzÀÞw0iÀÄ£ÀÄß CzÀÄ ºÉeÉÓUÁjPÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ; ¨sÁUÀªÀwPÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ; CxÀªÁ ªÀÄzÀݼÉ, ZÀAqÉ ªÁzÀ£À EgÀ§ºÀÄzÀÄ EªÉ®èªÀ£ÀÆß 0iÀiÁªÀ jÃw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV, ¸ÀàµÀÖªÁV °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÉzÀ, 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ DV£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁVzÀÝ, PÉÆÃl ªÀĺÁ§® PÁgÀAvÀgÀ ¨sÁUÀªÀwPÉ0iÀÄ ²µÀå£ÁV GqÀĦ0iÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è £Á£ÀÄ «zÁåyð DV ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¥ÁoÀPÉÌ ºÁdgÁV 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¨sÁUÀªÀwPÉ0iÀÄ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀÄwÛzÉÝ.  EzÉà ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄzsÀåªÁ¶ðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ gÀeÉ §AzÁUÀ Erà ¢£À PÉÃAzÀæzÀ¯Éèà EzÀÄÝ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀÄwÛzÉÝ.  D ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀåªÀ¸Á¬Ä ªÉÄüÀªÁVzÀÝ qÁ|| ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ vÀAqÀ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ jºÀ¸Àð¯ïUÀ¼ÀÄ DUÁUÀ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÀݪÀÅ.  ¨É½UÉÎ ¸Àj0iÀiÁV 8 UÀAmÉUÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ jºÀ¸Àð¯ïUÉ qÁ|| PÁgÀAvÀgÀÄ ¸Àj0iÀiÁV 7-45PÉÌ DUÀ«Ä¹ vÀ0iÀiÁgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À PÁ® CªÀgÀ jºÀ¸Àð¯ïUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ±ÀÄæw ªÁzÀåªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DV£À 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÁVzÀÝ «zÁé£ï UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝ.  J¯Áè ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À jºÀ¸Àð¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÉÝ.  1988£Éà E¸À«0iÀÄ°è MAzÀÄ ¢£À ¨É½UÉÎ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ªÀĺÁ§® PÁgÀAvÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ PÀgɹPÉÆAqÀÄ £Á¼É 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ jºÀ¸Àð¯ï EzÉ.  EAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸Àé®à vÀ0iÀiÁj £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ jºÀ¸Àð¯ïUÉ §gÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.  £Á£ÀÄ UÀ°©°UÉÆAqÉ.  DzÀgÀÆ zsÉÊ0iÀÄðªÀiÁr D¬ÄvÀÄ JAzÉ.  CzÉà jÃw ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ  7-45PÉÌ PÁgÀAvÀgÀÄ §gÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà £Á£ÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è
ºÁdgÁV »ªÉÄäüÀ PÀ¯Á«zÀgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ. PÁgÀAvÀgÀAvÀÆ jºÀ¸Àð¯ïUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÅgÀĸÉÆvÀÄÛ÷PÉÆqÀĪÀ ¥Àæ±Éß0iÉÄà E®è.  DZÉ FZÉ £ÉÆÃqÀzÉ jºÀ¸Àð¯ï ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀgÀÄ.  £Á£ÀÄ ºÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÉ.  CzsÀð jºÀ¸Àð¯ï PÀ¼É0iÀÄĪÀ ªÀgÉUÀÆ qÁ|| PÁgÀAvÀjUÉ ºÁqÀĪÀªÀgÀÄ §zÀ¯ÁVzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀ UÉÆqÀªÉ0iÉÄà EgÀ°®è.  CªÀgÀÄ jºÀ¸Àð¯ï£À°è CµÀÄÖ ªÀÄUÀßgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ K£ÉÆà vÀ¦àzÁUÀ PÁgÀAvÀgÀÄ »ªÉÄäüÀzÀ PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀgÀÄ.  £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÉÆqÀ£É 0iÀiÁgÀÄ F ºÀÄqÀÄUÀ?  EªÀ 0iÀiÁvÀPÉÌ ºÁqÀÄwÛzÁÝ£É?  ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ UÀt¥Àw ¨sÀlÄæ J°èzÁÝgÉ?  ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀÄjªÀļÉ0iÀÄ£Éßà ¸ÀÄjzÀgÀÄ.  PÉÆ£ÉUÉ CªÀgÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀĺÁ§® PÁgÀAvÀgÀÄ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt ¤ÃrzÀ §½PÀ It’s all right JAzÀÄ ºÉý jºÀ¸Àð¯ï ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ.  PÉÆ£É0iÀÄ°è £À£ÀߣÀÄß D²ÃªÀ𢹠ªÀÄgÀÄ¢£ÀzÀ ¸ÁªÀAvÁér PÀ£ÀPÀªÀ°è0iÀÄ 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £À£ÀߣÉßà ¨sÁUÀªÀvÀ£ÁV PÀĽîj¹zÀgÀÄ.  C°èAzÀ vÉÆqÀVzÀ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀAvÀgÀ 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ £ÀAlÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀð ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ.  PÁgÀAvÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¨sÁUÀªÀvÀ£À£ÀÄß DUÁUÀ CªÀgÀ ¸Á°UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¸ÀPÉÌ PÀgɬĹ jºÀ¸Àð¯ï PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  £ÁªÀÅ GqÀĦ¬ÄAzÀ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ §¹ì£À°è vÉgÀ½ ¸Àj0iÀiÁV 7 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ°è ºÁdgÁUÀÄwÛzÉݪÀÅ.  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉ0iÀÄ PÁ® D jºÀ¸Àð¯ï£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  ªÀÄÄRåªÁV PÁgÀAvÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è gÁUÀ ªÀÄÄRåªÀ®è; CzÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ ¨sÁªÀ ªÀÄÄRå JA§ÄzÁV.  PÁgÀAvÀgÉà ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ, VÃvÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ §¼À¸ÀĪÀ gÁUÀzÀ EA¦¤AzÀ CxÀªÁ ºÁqÀÄUÁgÀ£À PÀAoÀzÀ EA¦¤AzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀ£À Q«UÉ ªÉÆúÀPÀªÁV PÉý¸ÀĪÀ ¥Àæ±Éß ºÉÃVzÀÝgÀÆ CzÀQÌgÀĪÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ CzÀÄ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£Éßà ºÉÆA¢zÉ.  D ¸Á»vÁåA±À JµÉÖµÀÄÖ ¨sÁªÀ¥ÀÇtðªÁVgÀÄvÀÛzÉÆà CµÀÖµÀÄÖ D¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅ¶× ¸ÀAVÃvÀ¢AzÀ®Æ ¸Á»vÀåPÉÌ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÁV.  CAvÉ0iÉÄà CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ºÁr£À ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹ 0iÀiÁªÀ jÃw ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß vÀÄAqÀj¹ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? ªÀÄvÀÄÛ J¯Éè°è C®à¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¥Áæt G¥À0iÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  »ÃUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ°è ªÁgÀUÀlÖ¯É jºÀ¸Àð¯ï £ÀqÉ0iÀÄÄwÛvÀÄÛ.  jºÀ¸Àð¯ï ªÀÄÄV0iÀÄÄvÀÛ¯Éà MAzÀÄ ¯ÉÆÃl PÁ¦ü0iÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ C£ÉÃPÀ ºÁ¸Àå ZÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀV¹ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  E£ÀÄß, Erà vÀAqÀzÀ jºÀ¸Àð¯ï  0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è0iÉÄà £ÀqÉ0iÀÄÄwÛvÀÄÛ. 8 UÀAmÉUÉ ¸Àj0iÀiÁV jºÀ¸Àð¯ï DgÀA¨sÀ.  CªÀgÀÄ ªÉÄlÖ¯ÉÃj §gÀÄwÛzÀÝAvÉ Erà 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀiË£À DªÀj¹©qÀÄwÛvÀÄÛ.  §AzÉÆqÀ£É, dħâªÀ£ÀÄß PÀ¼Àa, ªÁZÀ£ÀÄß §¢Vj¹ jºÀ¸Àð¯ïUÉ vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  0iÀiÁªÀvÀÆÛ jºÀ¸Àð¯ïUÉ ©½ §tÚzÀ §¤0iÀÄ£ï CxÀªÁ §tÚ §tÚzÀ nà ±Àmïð zsÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  £Á£ÉÆà DUÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ «zÁåyð.  CªÀgÀ nñÀmïðUÉ PÀtÄÚ ºÁPÀÄvÁÛ D¸É¥ÀqÀÄwÛzÉÝ........ PÁgÀAvÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀwPÉ ºÉÃUÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÆ CAvÉ0iÉÄà £ÀÈvÀåPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÀæzÀ ¸ÁwéPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÀÆ CµÉÖà ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÀ¯Á«zÀjAzÀ CªÀgÀÄ ¤jÃQë¹zÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÁ¤¨sÀ0iÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀ¢zÁÝUÀ gÉÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÁgÀAvÀgÉà ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ, ªÀiÁUÀð £ÀÈvÀåUÀ¼À°è, ±ÀjÃgÀzÀ PɼÀV£É ¨sÁUÀUÀ¼À°è gÉÃSÁ vÀgÀAVvÀvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÀ²ðvÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ.  £ÀqÀÄ«£À, ªÉÄð£À CAUÀUÀ½gÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÉÆqÀ£É ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®è.  £ÀÈvÀåPÉÌ 0iÀiÁªÀvÀÆÛ ±ÀjÃgÀzÀ ZÀ®£À gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRå JA§ÄzÁV. CAvÉ0iÉÄà PÁgÀAvÀgÀÄ D ¥ÁvÀæPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ PÉÊ ªÉÄÊ ZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðò¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  ¸Á»vÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ PÁ°£À ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ¯Á«zÀjUÉ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÁgÀAvÀgÀÄ zÀÄBRzÀ, ±ÀÈAUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÀåzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  D vÉÆA§vÀÛgÀ E½ ªÀ0iÀĹì£À®Æè ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ PÀÄtÂ0iÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÆß PÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÁgÀAvÀgÉÆqÀ£É zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ¨Áj £Á£ÀÄ CªÀgÀ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀvÀ£ÁV PÀĽwzÉÝ.  ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ CªÀgÉà D0iÀÄÝ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.  ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼ÁUÀĪÁUÀ J¯ÁèzÀgÀÆ ºÁrzÀÄÝ ¸Àj0iÀiÁUÀ¢zÀÝgÉ C°è0iÉÄà ¨ÉÊ0iÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.  ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÀĽvÀªÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ PÁgÀAvÀgÀÄ ¨ÉÊ0iÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.

   PÁgÀAvÀgÉÆqÀ£É «zÉñÀ ¥Àæ0iÀiÁt ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀUÉ ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ¯ CªÀPÁ±À ¹QÌzÀÄÝ 1990gÀ°è.  CzÀÄ EAUÉèAqïUÉ.  C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ  zÉÆqÀØ ¨ÁåUï £À£Àß°ègÀ°®è. CzÀ£ÀÄß w½zÀ PÁgÀAvÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉƸÀ ¨ÁåUï vÉUÉƼÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉý PÉ.J¸ï. ¹ÖPÀgï ºÁQzÀÝ vÀ£ÀßzÉà MAzÀÄ M¼Éî0iÀÄ ºÉƸÀ zÉÆqÀØ ¸ÀÆmïPÉøÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ.  £À£ÀUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ. PÉ. J¸ï. CAzÀgÉ PÉÆÃl ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ DzÀAvÉ, PÉÆqÀªÀÇgÀÄ ¸ÀÄ¢üÃgï gÁªï PÀÆqÀ DUÀÄwÛvÀÄÛ JAzÀÄ.  C£ÉÃPÀ ¨Áj vÁ£ÀÄ zsÀj¸ÀÄwÛzÀÝ M¼Éî0iÀÄ dħâªÀ£ÀÆß PÀƪÀ £À£ÀUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

   PÁgÀAvÀgÀÄ vÀAqÀzÀ°è EzÁÝUÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¹PÀÄÌwÛzÀÝ UËgÀªÀªÉà ¨ÉÃgÉ0iÀiÁVgÀÄwÛvÀÄÛ.  ºÉÆÃzÀ°è PÀ¯Á«zÀjUÉ ¸Àj0iÀiÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ DUÀ¢zÁÝUÀ, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.  «zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ C®è°è MAzÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀvÁÌgÀ PÀÆqÀ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ.  £Á£ÀAvÀÆ £À£Àß ¸ÀégÀzÀ gÀPÀëuÉUÉÆøÀÌgÀ CAxÀ ¸ÀvÁÌgÀ PÀÆlUÀ¼À°è vÀA¥ÁzÀ ¥Á¤Ã0iÀÄ CxÀªÁ L¸ï QæÃA ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸ÀÄwÛgÀ°®è.  MAzÀÄ ¸ÀvÁÌgÀ PÀÆlzÀ°è ±À§ðwÛ£ÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¥Á¤Ã0iÀÄ«vÀÄÛ.  CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÈvÁÛPÁgÀªÁV °A¨ÉºÀĽ0iÀÄ£ÀÄß vÀÄAqÀĪÀiÁr ºÁQzÀÝgÀÄ.  £À£Àß ¸ÀºÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ EzÀÄ ±À§ðvÉÛÃ, DzÀgÉ vÀA¥ÁV®è. ¤Ã£ÀÄ vÉUÉÆà JAzÀÄ MvÁ۬ĹzÀgÀÄ.  £Á£ÀÆ CzÀÄ vÀA¥ÁV®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 UÁè¸ï PÀÄrzÉ.   D ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÁÌgÀPÀÆl ªÀÄÄVzÀÄ gÁwæ gÀ¸ÉÛ0iÀÄ°è £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÀÝ£ÀAvÉ. £À£ÀUÉ EzÀgÀ CjªÉ0iÉÄà EgÀ°®è.  PÁgÀAvÀgÀÆ EzÀ£ÀÄß PÀArzÀÝgÀÄ.  zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï, £Á£ÀÄ PÀÄrzÀzÀÄÝ ±À§ðvÀÛ®è, CzÀÄ Lady Gin JA§ ªÀÄzÀå¥Á¤Ã0iÀĪÁVvÀÄÛ JA§ÄªÀÅzÀÄ D ªÉÄÃ¯É UÉÆvÁÛ0iÀÄÄÛ.    £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÁgÀAvÀgÀÄ C°è £À£ÀUÉ K£ÀÆ ºÉüÀzÉ HjUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ 0iÀÄPÀëgÀAUÀPÁÌV §gÉzÀ MAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ J¼É0iÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀÄrzÀÄ PÀÄtÂzÀÄ PÀÄ¥ÀཹzÀgÀÄ JA§ÄzÁV §gÉ¢zÀÝgÀÄ.  DzÀgÉ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ w½0iÀÄzÉà CzÀ£À£ÀÄß PÀÄrzÀzÀÄÝ JA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖVvÀÄÛ.  PÁgÀAvÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß MªÉÄä CªÀgÀ «ÄvÀæ ªÀįÉà0iÀÄ UÀuÉñÀ ¨sÀlÖgÀ°è  §½ ºÉÆUÀ½zÀÝgÀÄ.  £Á£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ C£ÉÃPÀ ¨sÁUÀªÀvÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÉÝãÉ.  DzÀgÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ jÃw0iÀÄ°è ºÁr£À ¨sÁªÀ£É0iÀÄ£ÀÄß CxÉðʹPÉÆAqÀÄ ºÁqÀĪÀ M§â ¨sÁUÀªÀvÀ £À£ÀUÉ FUÀ ¹QÌzÁÝ£É JAzÀÄ £À£ÀߣËß ºÉÆUÀ½zÀÝgÀÄ.  EzÀÄ £À£ÀUÉ PÁgÀAvÀjAzÀ ¹QÌzÀ zÉÆqÀØ UËgÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±À¹Û JAzÀÄ £Á£ÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÉÝãÉ.

   0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ªÉõÀPÀÆÌ ¥ÁvÀæPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ, 0iÀiÁªÀ ¥ÁvÀæPÉÌ 0iÀiÁªÀ §tÚ ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, zÀÄBRzÀ ¥ÁvÀæPÉÌ 0iÀiÁªÀ jÃw ºÀħÄâ §gÉ0iÀĨÉÃPÀÄ, «ÃgÀgÀ¸ÀzÀ ¥ÁvÀæPÉÌ 0iÀiÁªÀ jÃw ºÀħÄâ §gÉ0iÀĨÉÃPÀÄ, »ÃUÉ ¥Àæw0iÉÆAzÀ£ÀÄß PÁgÀAvÀgÀÄ vÀ£Àß PÀ®à£É0iÀÄAvÉ awæ¹ CzÀ£ÀÄß PÀ¯Á«zÀjUÉ «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  MªÉÄä zɺÀ°0iÀÄ zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÉAlæ¯ï ¥ÉÇæqÀPÀë£ï ¸ÉAlgï£À J¯Áè ¨É¼ÀQ£À ¸ÀA0iÉÆÃdPÀgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹ 0iÀiÁªÀ jÃw0iÀÄ §tÚªÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¹zÁUÀ 0iÀiÁªÀ §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ 2 UÀAmÉUÀ¼À  PÁ®  MAzÀÄ vÀgÀUÀw0iÀÄ£Éßà ¤ÃrzÀgÀÄ.  EAvÀºÀ MAzÀÄ C¸ÁzsÁgÀt ¥Àæw¨sɬÄzÀÝAxÀ PÁgÀAvÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÀºÀ ºÀÈzÀ0iÀĪÀżÀî MAzÀÄ ¨sÁªÀfë0iÀiÁVzÀÝgÀÄ.  vÁ£ÉƧ⠻j0iÀÄ «zÁéA¸ÀgÁVzÀÝgÀÆ Qj0iÀÄgÀ£ÀÄß UËgÀªÀ¢AzÀ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ.  CªÀgÀ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ0iÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À: £À£Àß PÁ¯ÉÃdÄ ªÁå¸ÀAUÀzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀįÉà0iÀÄ°è MAzÀÄ DmÉÆêÉƨÉʯï CAUÀr0iÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÉ.  wAUÀ½UÉ MAzÉgÀqÀÄ ¨Áj qÁ|| PÁgÀAvÀgÀÄ ªÀįÉà0iÀÄ CªÀgÀ «ÄvÀæ UÀuÉñÀ ¨sÀlÖgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  zÁj ªÀÄzsÉå £À£Àß CAUÀr0iÀÄ£ÀÄß zÁn0iÉÄà UÀuÉñÀ ¨sÀlÖgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.  £À£Àß CAUÀr ªÀįÉà0iÀÄ°è JAzÀÄ w½zÀ PÁgÀAvÀgÀÄ MAzÀÄ ¢£À ¨É½UÉÎ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ £À£Àß CAUÀr0iÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÁdgÁV ¹ÃzÁ CAUÀr0iÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ©lÖgÀÄ.  £À£ÀUÉÆà D±ÀÑ0iÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CwêÀªÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ.  £À£Àß CAUÀr0iÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀr0iÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆqÀ PÁgÀAvÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉAzÀÄ w½zÉÆqÀ£É £À£Àß CAUÀr0iÀÄ §½§AzÀÄ ¤AvÀgÀÄ.  DUÀ PÁgÀAvÀgÀÄ £À£Àß°è DmÉÆêÉƨÉÊ¯ï ©r¨sÁUÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀݵÉÖà C®èzÉ, C°èUÉ §A¢zÀÝ ºÀwÛgÀzÀ CAUÀr0iÀĪÀgÉÆA¢UÀÆ PÀÆqÀ ºÁ¸ÀåzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ £À£Àß CAUÀr0iÀįÉèà EzÀÝzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀgÀ¼ÀvÉUÉ ¸ÁQë0iÀiÁVvÀÄÛ.  EAvÀºÀ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ0iÀÄ PÁgÀAvÀgÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ FUÀ EwºÁ¸À.  DzÀgÀÆ CªÀjAzÀ £Á£ÀÄ PÀ°vÀ ªÀÄÄRå ¥ÁoÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄ¥ÀæeÉÕ.  vÀ¦àzÀÝzÀÝ£ÀÄß C¯Éèà RAr¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ.  fêÀ£À ¸ÀgÀ¼ÀvÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß fêÀ£ÀzÀ®Æ PÀÆqÀ E°è0iÀÄ ªÀgÉUÉ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ.  FUÀ PÀ¼ÉzÀ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ 0iÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ MqÀ£ÁlªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtð ©nÖzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ CAvÀºÀ ¢ªÀåZÉÃvÀ£À PÁgÀAvÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃrzÀ ¨sÁUÀªÀwPÉ0iÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw0iÀÄÄ PÁgÀAvÀgÉà EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ¸À¤ßªÉñÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ qÁ|| ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀjUÉ ¨sÁªÀ£ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.

1.     £À½¤ªÀÄÄT ¸Ë¨sÀzÉæ §AzÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£À §½UÉ
ªÀÄUÀ£É EzÉäzÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ° CUÀqÀÄvÀ£ÀªÀ vÁ¼ÀÄvÀ
§UɧUÉ zsÀ£ÀÄ ±ÀgÀUÀ¼À£Éà PÉÊ0iÀÄ° PÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀĪÉà ¤Ã ¥ÉÇÃ¥ÀÅzÉ°è?

2.     ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ gÀa¹zÀ£ÀAvÉ PÀ®±Àd CªÀiÁä PÉüÀÄ
§®Ä «PÀæªÀÄ¢AzÀ° PÁzÀÄªÉ £Á¤ÃUÀ CªÀiÁä PÉüÀÄ.

3.     KvÀQÌAxÁ §Ä¢Þ §AvÀÄ PÀAzÁ PÀAzÁ |¤£ÀUÉ|
¦æÃw0iÉÆãÉÆà ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀªÀÅ PÀAzÁ PÀAzÁ

4.     ©qÀÄ ©qÀÄ vÁ¬Äà PÉüÀ §rªÉ£ÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°
zsÀrUÀ PÀuÁð¢UÀ¼À
ºÀÆqÀÄgÀxÀgÀ ZÉAqÁqÀÄªÉ £ÉÆÃrÃUÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À «PÀæªÀĪÀ£ÀÄ

5.     ¸ÀgÀ¸ÀªÀ®è ¸ÀªÀÄgÀ«AzÀÄ PÀAzÀ PÀAzÁ
PÀ®±ÀvÀgÀ¼À£À UÉ®¯ÁªÀUÀjzÀÄ PÀAzÀ PÀAzÁ
¤Ãw0iÀÄ®è ¥ÉÇÃ¥ÀÅ¢AzÀÄ PÀAzÀ PÀAzÀ
J£Àß WÁw¹ ¥ÉÇÃUÀ0iÀÄå gÀtPÉ PÀAzÀ PÀAzÀ

6.     vÀqɪÀgÉ J¯É vÁ0iÉÄà F ¥ÀgÉ £ÀÄrªÀgÉÃ
gÀtªÀ£ÀÄß eÉʸÉAzÉÆqÀ£É PÀ¼ÀĺÀzÉÃ
ªÀÄgÀÄUÀĪÀÅzÉà ¤ÃªÉAzÀ C©üªÀÄ£ÀÄå

7.     ¸ÀÄjªÀ PÀA§¤0iÀÄ£ÀÄß ¸ÉgÀV¤AzÉÆgɸÀÄvÀ°
d£À¤0iÀÄ ¥ÁzÀgÀdªÀ£Éà ²gÉÆzÉƼÁAvÀ
¥ÁxÀð£ÀAzÀ£À ºÉÆgÀl£ÁUÀ

8.     PÀAqÀgÉ ªÀÄzÀ£À£ÀAxÀ UÀAqÀĸÁVºÀ FvÀ
PÉÆAqÉÆ0iÀÄÄÝ ªÉÄ£ÉUÉ£Àß UÀAqÀ£À ªÀiÁ¼Éà
ZÉAzÀ¢AzÀ PÀ£Àßr0iÀÄ£ÀÄ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÀ ªÉÆUÀªÀÅ ZÉ£ÁßVzÉ0iÉÄAzÀÄ £ÉUÁqÀÄvÀ
§AzÀ¼À§Ý¯ÉÆÃZÀ£É
ªÀÄvÉÛ÷vÀ£ÉÆß¼ÀÄ vÁ£Éà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ vÀ£ÉÎ PÀ£Éå0iÀÄgÉƼÀÄ JuÉ E¯Éè£ÀÄßvÀÛ
SHIVARAMA KARANTH_ My Recollections-  Vidwan    Sudhir Rao Kodavoor

ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2011

Avadhana Pallavi by Ramamani

Omkara - Laxmi Nataraj- Best Female Playback Singer Award 2009-10-Aaptha Rakshaka (2010) - Kannada

ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ “ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ವೈಭವ”

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2011

Prof. M.L. Samaga - an introduction


¥ÉÇæ| JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ - ¥ÀjZÀ0iÀÄ
-     ªÀiÁ£À¹ ¸ÀÄ¢üÃgï
-      
0iÀÄPÀëUÁ£À §0iÀįÁl CPÁqÉ«Ä0iÀÄÄ CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ ¥ÉÇæ| ªÀįÉà ®Që÷äãÁgÁ0iÀÄt ¸ÁªÀÄUÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸À®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÉÛãÉ.

¸ÁªÀÄUÀgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À MAzÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ, ªÀÄÄRåªÁV 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À.  ²æÃ0iÀÄÄvÀ JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀgÀ vÀAzÉ UÁA¢üªÁ¢, ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlUÁgÀ ºÁUÀÆ E¥ÀàvÀÛ£É0iÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀ, CxÀðzsÁj ºÁUÀÆ ºÀjPÀvÉzÁ¸ÀgÁVzÀÝgÀÄ.  ªÀÄ®è ¸ÁªÀÄUÉgïJAzÀÄ d£À¦æ0iÀÄgÁVzÀÝ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ O£ÀßvÀåzÀ PÀÄjvÀÄ C£ÉÃPÀ zÀAvÀPÀvÉUÀ½ªÉ.  ¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀ aPÀÌ¥Àà ²æà gÁªÀÄzÁ¸À ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ CxÀðzsÁj ºÁUÀÆ PÀ¯Á«zÀgÁVzÀÝgÀÄ.  ²æà ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁ0iÀÄt ¸ÁªÀÄUÀ PÀªÀįÁQë zÀA¥ÀwUÀ¼À »j0iÀÄ ªÀÄUÀ£ÁV JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ 1949gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ.

GqÀĦ0iÀÄ JA.f.JA. PÁ¯ÉÃd£ÀÄß÷MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÁßV ¨É¼É¹zÀ ¥ÉÇæ. PÀÄ.². ºÀjzÁ¸À ¨sÀlÖgÀÄ ¦æ¤ì¥Á®gÁVzÀÝ PÁ®zÀ°è JA.f.JA.£À°è PÀ°0iÀÄĪÀ ¸ÀĪÀuÁðPÁ±À ²æà ¸ÁªÀÄUÀjUÉ 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¹QÌvÀÄ.  ¥ÉÇæ. PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀAxÀ ±ÉæõÀ× ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è EAVèµï (ªÉÄÃdgï) ©.J. CzsÀå0iÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ.  ªÀÄÄAzÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央0iÀÄzÀ°è EAVèµï JA.J. CzsÀå0iÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉÇæ. ¹. r. £ÀgÀ¹AºÀ0iÀÄå, qÁ| ©. zÁªÉÆÃzÀgï gÁªï, qÁ| 0iÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ.

PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð ªÀÄÄ°Ì0iÀÄ «d0iÀiÁ PÁ¯ÉÃf£À°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁVzÀÝ ²æÃ0iÀÄÄvÀ ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ JA.f.JA. PÁ¯ÉÃf£À EAVèµï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, EAVèµï «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV, «zÁåyðUÀ¼À ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÀgÀÄ.  vÁ£ÀÄ PÀ°vÀ PÁ¯ÉÃf£À¯Éèà ¦æ¤ì¥Á¯ï DV 0iÀıÀ¹é0iÀiÁzÀzÀÄÝ ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¸ÁzsÀ£É.  CªÀgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÁUÀ JA.f.JA.£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ K¥Àðr¹zÀ ºÀÈzÀ0iÀĸÀà²ð ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß JA.f.JA.£À CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ FUÀ®Æ £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ.  JA.f.JA.£À°è ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÉAPÀ¤r0iÀÄÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV §AzÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä, £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À ¨sÁUÀå.
¥ÉÇæ.¸ÁªÀÄUÀgÀÄ vÁ¼ÀªÀÄzÀݯÉ0iÀÄ CxÀðzsÁj0iÀiÁV, ±ÉÃtÂ0iÀĪÀgÀ, zÉÆqÀØ ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ0iÀÄ°è ªÀÄÄ£ÀßqÉ¢zÁÝgÉ.  ºÀªÁå¹ 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÁV CªÀgÀÄ ¥ÀÇuÁðªÀ¢ü, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß «ÄÃj¹ d£ÀªÀÄ£ÀßuÉ UÀ½¹zÁÝgÉ.  zÉë ªÀĺÁvÉä0iÀÄ CªÀgÀ zÉë0iÀÄ ªÉõÀ d£À¦æ0iÀÄ.  PÀȵÀÚ, gÁªÀÄ, ©üõÀä, CdÄð£À EAxÀ ¸ÁwéPÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄUÀgÀ EµÀÖzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ.
0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è 0iÉÄøÀÄQæ¸ÀÛ£À ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¹gÀĪÀ ²æà ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£À £ÀÆvÀ£À ¥Àæ0iÉÆÃUÀUÀ½UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÁÝgÉ.  EAVèµï 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ®Æè CªÀgÀÄ ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ.  0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ JgÀqÀÄ wlÄÖUÀ¼À®Æè (§qÀUÀÄwlÄÖ vÉAPÀÄwlÄÖ) PÀ¯Á«zÀ£ÁV d£À¦æ0iÀÄgÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¸ÁzsÀ£É.  ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÁV ¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ EvÁ°0iÀiÁ (EmÉ°)0iÀÄ°è 3 ªÁgÀ 0iÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÁÝgÉ.  GzÁåªÀgÀ ªÀiÁzsÀªÁZÁ0iÀÄðgÀ ºÀ®ªÀÅ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¹gÀĪÀ EªÀgÀÄ zɺÀ°0iÀÄ gÁµÀÖç¥Àw ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ®Æè C©ü£À¬Ä¹zÁÝgÉ.  GzÁåªÀgÀ ªÀiÁzsÀªÁZÁ0iÀÄðgÀÄ ¤zÉðò¹zÀ ±ÀéªÉÄzsÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀzÀ°è ¸ÁªÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ C©ü£À¬Ä¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À ¹QÌzÀÄÝ £À£Àß ¨sÁUÀå (CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß0iÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀiÁrzÉÝ).

0iÀÄPÀëUÁ£ÀªÀÅ ±Á¸ÀÛçzÀ ZËPÀnÖ£À°è PÀ¯Á«zÀ¤UÉ vÀÄA§ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¤ÃqÀĪÀ PÀ¯É.  0iÀÄPÀëUÁ£À, PÀ¯Á«zÀ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀ ¥Àr¸ÀzÉ, ¥ÀÅgÁt¨sÀAd£É ªÀiÁqÀzÉ, ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß E½¸ÀzÉ, UÁA©üÃ0iÀÄð¢AzÀ ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¹¢Þ J£ÀߧºÀÄzÀÄ.  ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ±À§ÝzÀ J¯Áè CPÀëgÀUÀ½UÀÆ CxÀð, ªÁåSÁå£À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ; ¸ÁªÀÄUÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ CPÀëçgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Á-¸ÁwéPÀ, ªÀÄ-ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÉõÀ -UÁA©üÃ0iÀÄð JAzÀÄ «ªÀj¸À§ºÀÄzÀÄ.
¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ FUÀ PÀ£ÁðlPÀ 0iÀÄPÀëUÁ£À §0iÀįÁl CPÁqÉ«Ä0iÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÁÝgÉ.  GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀĪÀ §0iÀįÁlzÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ PÀgÁªÀ½0iÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀQÌAvÀ »AzÀĽ¢ªÉ.  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C®Që¸ÀzÉ, «±ÉõÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ.

¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¥Àæw¨sÉUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß ¥Àæw¨sÁ ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÀgÀvÀ£ÁlåzÀ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹zÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ.  EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw C¥ÀuÁð ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀ¯Á«zÉ.  ªÀÄUÀ ²æúÀµÀð ¸ÁªÀÄUÀ ªÀÄÈzÀAUÀ ªÁzÀPÀgÁV ¨É¼É0iÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

CeÁvÀ ±ÀvÀÄæ ªÀįÉà ®Që÷äãÁgÁ0iÀÄt ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£À §0iÀįÁl CPÁqÉ«Ä0iÀÄ CzsÀåPÀëgÁV ¸ÁxÀðPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ°, 0iÀıÀ¸Àì£ÀÄß UÀ½¸À° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÀÛ C©üªÀA¢¸ÀÄvÉÛãÉ.  £ÀªÀĸÉÛ.   

ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2011

Dr. Alekhya Punjala - " The Abhinaya Tapasvini "

Alekhya Punjala : Scholar of abhinaya

Sriranjani Santhanagopalan..

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2011

Guru Kelucharan Mohapatra - Geeta Govinda

Kelucharan Mahapatra : One in a million by Ranee Kumar

The Hindu : : One in a million- Keluchran Pahapatra- Ranee  Kumar

Kalamandalam Sumati- Mohiniyattam at Ravindra Mantapa Udupi, Octo 12, 2011- 6pm. Welcome

ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2011

Today At Udupi- Dr. Shivaram Karanth Birthday on 10.10.2011

Sattriya Dance Ghanakanta Borah & his Group,

Ghanakanth Bora: A whirl of faith

The Hindu :: A whirl of faith- Satttriya artist Ghanakanth Bora by Sravasti Datta

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2011

Seminar on Indian Music : A happy jugalbandi- Manjari Sinha

Savitha Sastry -Bharatanatyam Performance

Aadhinaye Kanna - Bharatanatyam Dance

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2011

Uday Bhawalkar Raag Bhairavi Part 2

adal kaniroo - smitha madhav

Smita Madhav : Rare song and dance feat-Ranee Kumar