ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2012

ಆಕರ್ಷಿಸಿದ `ಉಮ್ಮತ್ ಬೊಳಕ್' ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Dr V S Acharya: One Photo is worth thousand words...

ಡಾ/ ವಿ.ಎಸ್.ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ

ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2012

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ `ನೃತ್ಯಭಾರತ'

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ `ನೃತ್ಯಭಾರತ' -Prajavani

Nataraja- The rise of a global icon

Art Talk - Prathibha Prahlad (Bharatanatyam dancer)